Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Комисија за решавање стамбених потреба избеглица, именована решењем комесара Комесаријата за избеглице, објавила је Јавни позив за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине једне стамбене јединице намењене за решавање стамбених потреба избеглица на територији Републике Србије.

И Корисници

Стамбене јединице/монтажне куће дају се у закуп на одређено време са могућношћу куповине избеглицама и лицима којима је престао статус избеглице – регулисали су пребивалиште у Републици Србији (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и члановима њихових породичних домаћинстава.

ИИ Услови за избор корисника

1) да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице, стекли су држављанство Републике Србије и имају пријављено пребивалиште у Републици Србији (наведени услов односи се обавезно на Подносиоца пријаве, као и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

2) да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

3) да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;

4) да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

5) да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;

6) да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

7) да имају пријављено боравиште/пребивалиште у претходне две године на територији јединице локалне самоуправе на којој су се пријавили за решавање стамбене потребе.

ИИИ Пријава на јавни позив

Заинтересована лица достављају следеће доказе за себе и чланове породичног домаћинства:

1. Попуњен образац пријаве (Образац за пријављивање може се преузети код повереника за избеглице јединица локалне самоуправе у којима се налазе стамбене јединице из Јавних позива, као и на сајту Комесаријата за избеглице www.кирс.гов.рс);

2. Фотокопија избегличке легитимације;

3. Фотокопије личних карата за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година очитане уколико су у питању биометријске личне карте;

4. Извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;*

5. Уверење о држављанству или Решење о пријему у држављанство Републике Србије или копија поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове домаћинства (не односи се на лица са личном картом);*

6. Уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за све чланове породичног домаћинства, не старије од 30 дана, са подацима на којој адреси и од ког датума је пријављено боравиште/пребивалиште;*

7. Уверење из РГЗ – Служба за катастар непокретности да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност (напомена: односи се и на малолетне чланове породичног домаћинства);*

8. Уверење из Одељења за локалну пореску администрацију да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства нису обвезници пореза на имовину физичких лица по основу права својине (напомена: односи се и на малолетне чланове породичног домаћинства);*

9. Доказ о приходима: – потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства или оверена изјава да остварује одређене повремене приходе (обавезно навести износ); – чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, односно потврда надлежне службе или у случају да подносилац пријаве или члан његовог породићног домаћинства не остварује приходе од пензије – оверена лична изјава да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији, нити земљи порекла; – уверење о незапослености из Националне службе за запошљавање, за незапослене чланове породичног домаћинства који су регистровани код Националне службе за запошљавање;* У случају незапосленог члана породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, оверена лична изјава да је незапослен и нема примања;

10. Изјава оверену у градском органу управе или суду да подносилац и чланови његовог породичног. домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање; да не поседују непокретност у држави порекла или другој држави којом могу да реше своје стамбено питање; да нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили, поклонили или заменили у држави порекла или у другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба у Републици Србији или земљи порекла и да нису остварили трајно решење кроз пресељење у трећу земљу (Образац изјаве може се преузети код повереника за избеглице јединице локалне самоуправе у којима се налазе стамбене јединице из Јавних позива);

11. Доказ за породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше СФРЈ;

12. Потврде о школовању за чланове породичног домаћинства узраста 15-26 година;

13. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју (решење надлежног органа);

14. Доказ о стамбеној ситуацији подносилаца захтева и чланова његовог породичног домаћинства за домаћинство смештено у колективном центру (потврда повереника), за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова (оверена лична изјава);

15. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу (решење надлежног органа);

16. Болести од већег социо-медицинског значаја (малгигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.)

ИВ Критеријуми доделе стамбених јединица према броју чланова породице/ домаћинства

Према броју чланова породице/домаћинства стамбене јединице ће бити опредељене на следећи начин:

– За породицу/домаћинство са 1 или 2 члана до 30 м2

– За породицу/домаћинство са 3 члана до 40 м2

– За породицу/домаћинство са 4 члана до 50 м2 – За породицу/домаћинство са 5 чланова до 60 м2

Уколико буде већи број породица са истим бројем бодова за предвиђене квадратуре по броју чланова домаћинства, предност ће бити утврђена у складу са чланом 8. Уредбе.

В Поступак за утвђивање листе реда првенства

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за решавање стамбених потреба, преко Комесаријата за избеглице, у року од 45 дана од дана јавног оглашавања. Документација се доставља у писарницу или путем поште на адресу: Комесаријат за избеглице, ул. Народних хероја бр. 4, 11070 Нови Београд, са напоменом „Јавни позив за давање у закуп на одређено време стамбене јединице у ____________________” (навести јединицу локалне самоуправе) са напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“. Пријаве које су неблаговремене и поднете од неовлашћеног лица комисија неће разматрати. Пријаве на којима није назначена јединица локалне самоуправе неће бити разматране. Уколико се по првом јавном позиву не јави довољан број подносилаца захтева који испуњавају услове за одређене јединице локалне самоуправе, јавни позив ће бити поновљен и проширен и за лица која имају боравак у другим јединицама локалне самоуправе на територији Републике Србије.

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 1. фебруар 2018. године.

Након разматрања приспелих пријава, Комисија објављује предлог листе реда првенства за први избор лица за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине стамбених јединица у штампаним медијима у којима је објављен Јавни позив, као и на огласним таблама јединица локалне самоуправе и повереника за избеглице.

НАПОМЕНА: Доказе под бројевима 4, 5, 6, 7, 8 и 9. став 1. алинеја прва у оквиру поглавља ИИИ Пријава на Јавни позив, за потребе поступка у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прибавиће по службеној дужности Комисија за решавање стамбених потреба Комесаријата за избеглице и миграције, осим уколико странка у складу са чланом 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) изјави да ће у циљу ефикаснијег и еконимичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

Извор: Плусонлине

Јавни бележник

Јавни бележник

Ђорђе Петровић
Српских владара 118
Телефон: +381 (0)10 310 045
Мобилни: +381 (0)66 310 045
e-пошта: jbeleznikpetrovic@gmail.com

 

Joomla templates by Joomlashine