Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Град Пирот је основна територијална јединица у којој грађани остварују локалну самоуправу. Седиште Градске управе је у Пироту. Град Пирот има својство правног лица и представља је Градоначелник. Град Пирот врши послове утврђене Уставом и Законом о локалној самоуправи, послове који су локалној самоуправи поверени из оквира права и дужности Републике, као и друге послове утврђене Статутом.

Органи Града Пирота су: Скупштина Града, Градоначелник, Градско веће и Градска управа. Рад органа Града је јаван.
Облици непосредног учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе су: грађанска иницијатива, збор грађана и референдум.

Град има буџет у коме се исказују сви приходи и расходи Града. Град самостално располаже својим приходима.

О употреби буџетских средстава Града одлучује Скупштина Града. Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник, односно лице које он овласти.
Седница Градске Скупштине сазива се по потреби, а најмање једном у три месеца.

Градска Скупштина има 56 одборника. Грађани бирају одборнике на основу слободног, општег, једнаког и непосредног изборног права, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом. Одборници се бирају на четири године.

Град Пирот има своје симболе и празнике.

Празници Града Пирота су утврђени Статутом Града, и то су следећи значајни датуми:

  • 28. август - Слава Града - Успеније Пресвете Богородице, Велика Госпојина
  • 8. септембар - Дан ослобођења Пирота од фашистичке окупације
  • 28. децембар - Дан Пирота, Дан ослобођења Пирота од Турака 1877.г. (по старом календару 16. децембар 1877.г.)

Статутом Града Пирота  установљена су и  јавна признања и награде општине: :

- звање почасног грађанина Града
- звање заслужног грађанина Града
- награде у виду медаља и плакета
- посебна признања

Врсте јавних признања, поступак и начин њихове доделе уређују се посебном одлуком Скупштине Града.

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Пружимо руку теже запошљивим лицима 

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији

Успостављање сајамског простора

Joomla templates by Joomlashine