Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Скупштина Града је највиши орган града Пирота која врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, Законом и Статутом.

Председник Скупштине града Пирота: Драгана Тончић
телефон: 010/305-594
факс: 010/313-901

Заменик председника Скупштине града Пирота: Емилија Поповић
телефон: 010/305-593
факс: 010/313-901


Секретар Скупштине града Пирота: Ирена Костић
телефон: 010/305-527

Скупштина града Пирота има 56 одборника.

Одборници Скупштине града Пирота:

1. Драгана Тончић,                        29. Марио Павловић, 

2. Оља Петровић,                          30. Слађана Димитријевић

3. Милена Димитријевић,               31. Видојко Панајотовић

4. Емилија Поповић,                      32. Ана Васић,

5. Зоран Златковић,                       33. Зорица Ђорић,

6. Радмила Манчић,                       34. Никола Игњатовић,

7. Марјан Ћирић,                           35. Бранислав Танчић,

8. Ана Петровић,                           36. Дарко Божић,

9. Марјан Минчић,                         37. Жарко Тодоровић,

10. Мирослав Лилић,                     38. Катарина Џунић,

11. Сандра Стојановић,                 39. Чедица Џунић,

12. Зоран Пејчић,                         40. Милица Стаменковић,

13. Данијела Алексов,                  41. Дејан Панчић,

14. Сузана Станковић,                  42. Бранкица Минковић,

15. Милан Тошић – Пеци,             43. Драгана Станковић,

16. Драгана Маринковић,             44. Александар Костић,

17. Душан Мадић,                        45. Милан Божић,

18. Бранкица Видојевић,              46. Дејан Живић,

19. Душан Живковић,                   47. Лазар Стојановић,

20. Соња Младеновић,                 48. Весна Ненчић,

21. Дејан Цветковић-Деша,          49. Јелена Јоцић,

22. Тања Костадиновић,              50. Зоран Стојановић,

23. Моника Димов,                      51. Јован Ђорђевић,

24. Горан Поповић,                      52. Дејан Ћирић,

25. Марјан Јовановић,                 53. Томица Ћирић,

26. Марица Поповић,                   54. Емилија Ђорђевић,

27. Горан Алексов,                       55. Сандра Живковић,

28. Драган Јовановић,                 56. Милош Тодосијевић.


Надлежности Скупштине Града: Скупштина града, у складу са законом: 
    1. доноси Статут Града и Пословник Скупштине града; 
    2. доноси буџет и завршни рачун Града; 
    3. утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада; 
    4. доноси програм развоја Града и појединих делатности; 
    5. доноси просторни план и урбанистичке планове Града и уређује коришћење грађевинског земљишта; 
    6. доноси прописе и друге опште акте; 
    7. расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 
    8. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом Града и врши надзор над њиховим радом; 
    9. именује и разрешава председника и чланове надзорног одбора јавних предузећа чији је оснивач Град, доноси одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа, именује и разрешава директоре јавног предузећа и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом; 
    9а) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре установа, организација и служби чији је оснивач Град ако законом није другачије регулисано и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом; 
    10. бира и разрешава председника Скупштине града и заменика председника Скупштине града; 
    11. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине града; 
    12. бира и разрешава Градоначелника и, на предлог Градоначелника, бира заменика Градоначелника и чланове Градског већа; 
    13. утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону; 
    14. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 
    15. доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 
    16. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 
    17. даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану; 
    18. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу; 
    19. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града; 
    20. доноси акт о организацији Градске управе на предлог Градског већа; 
    21. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Града; 
    22. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности; 
    23. разматра извештаје о раду и даје сагласност на програм рада корисника средстава буџета и јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град; 
    24. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама; 
    25. информише јавност о свом раду; 
    26. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу; 
    27. разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у Граду; 
    28. усваја етички кодекс понашања функционера; 
    29. доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права; 
    30. доноси акт о давању сагласности за упис права својине јавних предузећа и друштва капитала чији је оснивач Град; 
    30а) одлучује о покретању поступка за прибављање и располагање грађевинским земљиштем; 
    30б) одлучује о покретању поступка за прибављање и располагање непокретностима у јавној својини Града, преносу права јавне својине на непокретностима у јавној својини Града на другог носиоца права јавне својине, преносу права јавне својине на другог носиоца јавне својине са накнадом или без накнаде укључујући и размену, одређивању корисника на непокретности коју Град стекне у својину путем наслеђа, поклона или на други начин, одузимању права коришћења у случају прописаним законом, заснивању хипотеке на непокретности, улагању у капитал, залагању покретне ствари и доноси план набавки Скупштине града у складу са Законом о јавним набавкама;
    30в) одлучује о поверавању функције управљања над имовином у јавној својини Града субјектима утврђеним законом; 
    30г) даје сагласност на акт о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом; 
31. уређује и обезбеђује развој комуналних делатности као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање; 
32. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 
33. утврђује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља Град и утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора; 
34. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу; 
35. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто такси превоза; 
36. доноси стратегије, планове, програме и друге акте у складу са законом, ради уређивања интегралног система заштите животне средине, спровођења система заштите животне средине, обезбеђивања контроле коришћења и заштите природних ресурса и добара, као и континуалне контроле и праћења стања животне средине; 
37.оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје и социјалне заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
38.обезбеђује заштиту културних добара од значаја за Град, подстиче развој културно уметничког аматеризма, ствара услове за рад музеја, библиотека и других установа културе чији је оснивач;
39. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица; 
    39а) своју функцију у области одбране и безбедности остварује планирањем, организовањем послова одбране, нормативно-правним регулисањем и вршењем надзора и контроле над радом Градоначелника, Градског већа и Градске управе и других субјеката одбране утврђених планом одбране Града; 
    39б) доноси Одлуку о организацији и раду органа Града у ратном и ванредном стању;
40. доноси основе заштите коришћења и уређења пољопривредног земљишта, и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја и стара се о коришћењу пашњака и утрина и одлучује о привођењу пашњака другој култури; 
41. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама; 
42. утврђује услове за држање и заштиту домаћих животиња 
43. уређује опште услове за уређење насеља на својој територији, коришћење јавних и других површина и услове и начин коришћења простора за паркирање; 
44. уређује услове и начин изградње, односно постављања и уклањања објеката на јавним површинама у насељеним местима и на неизграђеном грађевинском земљишту, уређује услове за уклањање објеката који представљају непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и безбедност саобраћаја; 
45.уређује опште услове и начин изградње и одржавање водовода у сеоским насељима;
46.образује комуналну полицију, организује вршење послова комуналне полиције
47.доноси одлуку о ступању у јавно-приватно партнерство са или без елемената концесије са приватним партнером у складу са законом и овим Статутом
48. обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим актима. 

Стална радна тела Скупштине града Пирота:

*Комисија за развој, привреду и буџет:  
председник, Ана Петровић,
члан, Ана Цолић,
члан, Алекса Ћирић,
члан, Драгана Манић,
члан, Бобан Толић.


    *Комисија за урбанизам, стамбено комуналну делатност:
председник, Добривоје Аранђеловић,
члан, Далибор Панчић,
члан, Драган Минчић,
члан, Љубомир Стојановић,
члан, Зоран Стојановић.


    *Комисија за јавне службе:
председник, Милош Теодосијевић,
члан, Зорица Ђорић,
члан, Лазар Пенчић,
члан, Бојан Илић,
члан Нинослав Ћирић.


    *Комисија за прописе;
председник, Дејан Ћирић,
члан, Соња Златковић,
члан, Дејан Алексић,
члан, Славољуб Младеновић,
члан, Јелена Панајотовић.


    *Комисија за представке и жалбе:
председник, Драган Јовановић,
члан, Весна Ђорђевић,
члан, Иван Панић,
члан, Наташа Гошић,
члан, Марија Тошић.


    *Комисија за административна питања:
председник, Драгана Тончић,
члан, Никола Игњатовић,
члан, Јасмина Манић,
члан, Велимир Дробњак,
члан, Бојана Стаменовић,
члан, Ивана Манчић,
члан, Данијела Алексов.


    *Комисија за развој пољопривреде и села:
председник, Драгана Станковић,
члан, Горан Светозаревић,
члан, Александар Манчић,
члан, Марко Златковић,
члан, Миодраг Јовановић.


    *Комисија за родну равноправност:
председник, Кристина Ћирић,
члан, Радмила Манчић,
члан, Милинка Николић,
члан, Перица Стојановић,
члан, Зорица Ђорић.

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Пружимо руку теже запошљивим лицима 

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији

Успостављање сајамског простора

Joomla templates by Joomlashine