Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Градско веће је орган који усклађује остваривање функција Градоначелника и Скупштине града и врши контролу и надзорну функцију над радом градске управе. Организација начина рада и одлучивања Градског већа уређује се одлуком, коју доноси Скупштина града пре избора овог органа, по правилу, на конститутивној седници Скупштине града, после одржаних избора.

Градско веће чине: Градоначелник, заменик Градоначелника и девет чланова Градског већа, које бира Скупштина града, на период од 4 године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Градоначелник, мр Владан Васић, је председник Градског већа.

Заменик Градоначелника, Милош Цолић, је члан Градског већа по функцији.

 

Чланови Градског већа града Пирота су:

Александар Ћирић,

Сретен Савов,

Бојан Ранђеловић,

Дејан Ранђеловић,

Мимица Костић-Ђорђевић,

Слободан Петровић,

Братислав Рашић,

Лалка Ћирић,

Ивана Стаменовић.

Секретар Градског већа града Пирота је Ирена Костић, дипл. правник.

Чланови који су на сталном раду су: Александар Ћирић, Сретен Савов, Бојан Ранђеловић, Дејан Ранђеловић, Лалка Ћирић  и Ивана Јовановић.

Joomla templates by Joomlashine