Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Град Пирот је расписао Конкурс о условима и начину за остваривање права на подстицаје за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2024. години.

Подстицаји обухватају инвестиције у сектору руралног туризма. Прихватљиве инвестиције су: улагање у реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију, инвестиционо и текуће одржавање у циљу привођења намени, као и набавка опреме а ради пружања угоститељских услуга у руралним срединама у угоститељским објектима у домаћој радиности, у смислу прописа којим се уређује туризам односно угоститељство.

Право на коришћење подстицаја имају физичка и правна лица носиоци регистрованог пољопривредног газдинства које је комерцијално и има активни статус. Неопходно је да су катастарске парцеле и објекти коју су предмет инвестиције на територији града Пирота, да је објекат легално изграђен, легализован или је ушао у процес озакоњења као и да је подносилац захтева власник или сувласник објекта.

Предмет подстицаја су инвестиције реализоване у текућој години у периоду 1. јануар-31. октобар. Обавезна је категоризација објекта најкасније до 1. децембра 2024.године.

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице Градске управе у периоду од 16. маја до 16. јуна 2024. године

Приспеле пријаве рангира Комисија према бодовној листи која је саставни део конкурса. Прелиминарна листа објављује са на сајту Града Пирота и на њу је могуће уложити жалбу Градском већу.

Конкурс је објављен на огласној табли у Услужном центру Градске управе и на званичном сајту града www.пирот.рс. Обрасци за пријаву доступни су на шалтеру информација у услужном центру и на сајту града.

За подстицаје за рурални туризам предвиђено је 3.000.000 динара а субвенционише се 50% инвестиције без ПДВ-а.  Максимум за једног корисника је 400.000 динара.

Извор: Пиротске вести

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Пружимо руку теже запошљивим лицима 

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији

Успостављање сајамског простора

Joomla templates by Joomlashine