Rođenje deteta u zdravstvenoj ustanovi dužna je da prijavi zdravstvena ustanova, a ako je dete rođeno kod kuće, otac ili članovi domaćinstva, majka ili lice koje sazna za rođenje.
Prilikom prijavljivanja bebe, uz prisustvo i saglasnost oba roditelja, određuju se ime, prezime i državljanstvo deteta.

Potrebna dokumentacija za decu rođenu u braku:
- izvod iz matične knjige venčanih, ako venčanje nije upisano u MKV na teritoriji Opštine Pirot
- uverenja o državljanstvu za roditelje, ukoliko nisu upisani u KD na teritoriji Opštine Pirot, (ne starije od 6 meseci)
- važeće lične karte oba roditelja sa usklađenim prezimenom za majku

Potrebna dokumentacija za decu rođenu van braka:

Bez priznatog očinstva
- izvod iz matične knjige rođenih za majku, ako nije upisana u MKR Opštine Pirot
- uverenje o državljanstvu za majku, ako nije upisana u KD Opštine Pirot, (ne starije od 6 meseci)
- važeća lična karta majke
- dovoljno je samo prisustvo majke
- očinstvo se može priznati i naknadno, posle završene prijave rođenja deteta

Sa priznatim očinstvom
- izvod iz matične knjige rođenih za majku, ako nije upisana u MKR Opštine Pirot
- uverenje o državljanstvu za majku ako nije upisana u KD Opštine Pirot, (ne starije od 6 meseci)
- važeća lična karta majke
- izvod iz matične knjige rođenih za oca, ako nije upisan u MKR Opštine Pirot
- uverenje o državljanstvu za oca, ako nije upisan u KD Opštine Pirot, (ne starije od 6 meseci)
- važeća lična karta oca

Napomena vezana za dokumentaciju:
Dokumenta se predaju u originalu.
Predata dokumentacija se zadržava.

Opštinska naknada: 150.00 dinara                 
Uplatni račun:  840-742251843-73
Poziv na broj: 97-55-079
Pravna lica (imaoc PIB-a) 97 kont.br. 079 + br. Pib-a

Mesto predaje dokumentacije: kancelarija br.10

Mesto rešavanja predmeta: kancelarija br.10

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:00 – 14:30

Telefon za informacije: 010/305-510

Napomena:
Rok za prijavu rođenja i određivanje ličnog imena deteta je 30 dana od dana rođenja. Po završenoj prijavi, matičar prosleđuje nepotpuni izvod iz matične knjige rođenih, Policijskoj upravi u Pirotu, radi određivanja jedinstvenog matičnog broja za dete.
U roku od 7 do 10 dana potpun izvod, sa određenim matičnim brojem, vraća se u matičnu službu, nakon čega ga roditelji mogu preuzeti u  matičnoj službi Opštine Pirot.
U slučaju da roditelji ne prijave dete u zakonskom roku, za određivanje ličnog imena deteta nadležan je Centar za socijalni rad po prebivalištu roditelja. Roditelji se obraćaju matičaru opštine u kojoj  je dete rođeno, koji će uputiti dopis nadležnom Centru za socijalni rad, za određivanje ličnog imena deteta.

Joomla templates by Joomlashine