Potrebna dokumentacija ukoliko su oba buduća supružnika državljani Republike Srbije:
- Važeće lične karte budućih supružnika
- Dokaz o uplaćenoj taksi
- Izvodi iz matične knjige rođenih za buduće supružnike (za lica rođena van teritorije opštine Pirot)
- Uverenja o državljanstvu za buduće supružnike  (za lica rođena van teritorije opštine Pirot)
- Po potrebi i druga dokumenta

Potrebna dokumentacija ukoliko je jedan od supružnika strani državljanin:
- Izvod iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača
- Uverenje o slobodnom bračnom stanju legalizovano i prevedeno od strane ovlašćenog sudskog tumača
- Važeći pasoš stranog državljanina
- Po potrebi, i druga dokumenta

Napomena vezana za dokumentaciju:
Dokumenta se predaju u originalu

Predata dokumentacija se zadržava.
Prilikom sačinjavanja zapisnika potrebno je lično prisustvo mladenaca.

Za venčanja u sedištu matičnog područja (Sala za venčanja) radnim danom do 14:00 časova:
Opštinska naknada: 150,00 dinara                 
Uplatni račun:  840-742251843-73
Poziv na broj: 97-55-079
Pravna lica( imaoc PIB-a)97  kont.br.079 + br. Pib-a

Za venčanja u sedištu matičnog područja (Sala za venčanja) radnim danom od 14:00 do 20:00 časova, u dane vikenda do 14:00 i u dane državnog praznika:
Opštinska naknada: 650,00 dinara                 
Uplatni račun:  840-742251843-73
Poziv na broj: 97-55-079
Pravna lica (imaoc PIB-a) 97 kont.br. 079 + br. Pib-a

Za venčanja u sedištu matičnog područja ( Sala za venčanja) vikendom posle 14 sati i u dane državnih praznika posle 14 sati :
Opštinska naknada: 1150,00 dinara                 
Uplatni račun:  840-742251843-73
Poziv na broj: 97-55-079
Pravna lica (imaoc PIB-a) 97 kont.br. 079 + br. Pib-a

Za venčanja van sedišta matičnog područja:
Opštinska naknada: 6150.00 dinara                 
Uplatni račun:  840-742251843-73
Poziv na broj: 97-55-079
Pravna lica (imaoc PIB-a) 97 kont.br. 079 + br. Pib-a


Mesto zakazivanja venčanja: kancelarija  br. 11.

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:00-14:30
Telefon za informacije: 010/ 305-511

Napomena:
Ukoliko je jedan od budućih supružnika strani državljanin koji ne govori srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača na dan zakazivanja venčanja i na sam dan venčanja.

Joomla templates by Joomlashine