Potrebna dokumentacija:
- Zahtev za izdavanje Uverenja o slobodnom bračnom stanju
- Uverenje o prebivalištu (izdaje Policijska uprava opštine Pirot) ili fotokopija važeće lične karte

- Izvod iz matične knjige rođenih, ako je lice rođeno van teritorije opštine Pirot
- Za razvedene: Izvod iz matične knjige venčanih, sa zabeleškom o razvodu braka, ako razvod nije sproveden u MKR
- Za udovce: Izvod iz matične knjige umrlih za bračnog druga,
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca: Info pult Opštinskog  uslužnog centra ili preuzmite ovde PDF

Napomene vezane za dokumentaciju:
Dokumenta se predaju u originalu.
U slučaju da se ne traži lično, obavezno je overeno punomoćje i kopija lične karte podnosioca zahteva. Punomoćje nije potrebno ako zahtev podnosi roditelj za dete i obrnuto.

Republička administrativna taksa:  1080,00 dinara                 
Uplatni račun:
  840-742221843-57
Poziv na broj: 97-55-079

Pravna lica (imaoc PIB-a) 97 kont.br. 079 + br. PIB-a

Opštinska naknada: 320,00 dinara                  
Uplatni račun:  840-742251843-73
Poziv na broj: 97-55-079

Pravna lica (imaoc PIB-a) 97 kont.br.079 + br. PIB-a

Mesto rešavanja predmeta: Kancelarija br. 10.

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:00-14:30

Telefon za informacije: 010/ 305-510

Napomene:
Uverenje se izdaje po mestu upisa u MK rođenih ili po mestu prebivališta uz dostavljenu potrebnu dokumentaciju.

Joomla templates by Joomlashine