Potrebna dokumentacija:
- Zahtev za izdavanje
- Dokaz o srodstvu (izvodi iz matičnih knjiga rođenih i venčanih, za lica koja su rođena van teritorije Opštine Pirot)
- Fotokopije ličnih karata  ili dokaz o prebivalištvu za sve članove porodice
- Dokaz o uplaćenoj taksi


Mesto nabavke obrasca: Info pult Opštinskog uslužnog centra ili preuzmite ovde PDF

Republička administrativna taksa: 580,00 dinara                 
Uplatni račun: 840-742221843-57
Poziv na broj: 97-55-079
Pravna lica (imaoc PIB-a) 97 kont.br.079 + br. PIB-a

Opštinska naknada: 320,00 dinara                 
Uplatni račun: 840-742251843-73
Poziv na broj: 97-55-079
Pravna lica (imaoc PIB-a) 97 kont.br.079 + br. PIB-a 

Mesto predaje dokumentacije i rešavanja predmeta: kancelarija broj 10
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:00 - 14:30

Telefon za informacije: 010/305-510

Joomla templates by Joomlashine