Potrebna dokumentacija: 
- Zahtev za izdavanje
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca: Info pult Opštinskog uslužnog centra ili preuzmite ovde:

  •  PDF za izvod iz matične knjige rođenih
  •  PDF za izvod iz matične knjige venčanih
  •  PDF za izvod iz matične knjige umrlih

Napomena vezana za dokumentaciju:
Izvod iz matične knjige rođenih se može izdati i na međunarodnom obrascu, za upotrebu u inostranstvu, i tada je potrebno zaokružiti tu opciju na zahtevu za izdavanje.

Republička administrativna taksa: 410,00 dinara                
Uplatni račun:
  840-742221843-57
Poziv na broj: 97-55-079

Pravna lica (imaoc PIB-a) 97 kont.br.079 + br. PIB-a

Opštinska naknada: 290,00 dinara         
Uplatni račun:
  840-742251843-73
Poziv na broj: 97-55-079

Pravna lica (imaoc PIB-a) 97 kont.br. 079 + br. PIB-a

Administrativna taksa se ne plaća za sledeće namene:
- Za upis u školu i fakultet
- Za potrebe vojne evidencije
- Za zasnivanje radnog odnosa
- Za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
- Za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite
- Za ostvarivanje prava iz boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata

- I u ostalim slučajevima predviđenim čl.19, st.1 Zakona o republičkim admin. taksama

Mesto predaje dokumentacije:
- Šalter  broj 5 i 6  u Opštinskom uslužnom centru

Mesto rešavanja predmeta: izvodi se izdaju odmah po predaji zahteva, odnosno u predviđenom zakonskom roku ukoliko podaci nisu uneti u elektronsku evidenciju za matična područja na teritoriji opštine Pirot.

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:00-14:30

Telefon za informacije: 010/ 305-559, 305-560

Izvod   možete da poručite i na sledeće načine: 
- faksom na broj     010/313-901    
- preko Interneta, popunjavanjem
 formulara na sajtu Opštine Pirot

Joomla templates by Joomlashine