Potrebna dokumentacija:
- Zahtev
- Potvrda o smrti izdata od strane lekara
- Izvod iz matične knjige rođenih, za lica koja su rođena van teritorije Opštine Pirot
- Uverenje o državljanstvu, za lica koja su rođena van teritorije Opštine Pirot
- Po potrebi, i druga dokumenta
- Dokaz o uplaćenoj opštinskoj naknadi.

Napomena vezana za dokumentaciju:
Dokumenta se predaju u originalu

Smrtovnica:
Za pokretanje ostavinskog postupka neophodno je sastavljanje smrtovnice. Matičar je dužan da u roku od 30 dana po izvršenom upisu smrti u MKU dostavi smrtovnicu ostavinskom sudu, tako da bi srodnici umrlog trebalo da se jave matičaru kako bi pružili potrebne podatke za sastavljanje smrtovnice (o imovini umrlog, naslednicima)

Predata dokumentacija se zadržava.

Opštinska naknada:  150,00 dinara
Uplatni račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 32-022

Mesto nabavke obrasca: Info pult Opštinskog uslužnog centra ili preuzmite PDF.

Mesto predaje dokumentacije i rešavanja predmeta: kancelarija br.11
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:00 – 14:30
Telefon za informacije: 010/ 305-511

Joomla templates by Joomlashine