Potrebna dokumentacija:
 
- internacionalni izvodi rođenih, venčanih i umrlih izdatih po konvenciji na "A", "B" i "C" obrascu, odnosno inostrani izvodi (overeni "apostilom") prevedeni od ovlašćenog sudskog tumača, odnosno izvodi na domaćem obrascu, što zavisi od uslova iz konvencija
 
- potvrda o prebivalištu u vreme rođenja deteta, u vreme zaključenja braka ili  nastanka smrti, odnosno potvrda o sadašnjem prebivalištu

Napomena vezana za dokumentaciju:
Dokumenta se predaju u originalu

Predata dokumentacija se zadržava.

Opštinska naknada: 150,00 dinara
Uplatni račun: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 32-022

Mesto nabavke obrasca: Info pult Opštinskog uslužnog centra ili preuzmite ovde:

  •  PDF za izvod iz matične knjige rođenih
  •  PDF za izvod iz matične knjige venčanih
  •  PDF za izvod iz matične knjige umrlih

Mesto predaje dokumentacije i rešavanja predmeta: kancelarija br.11
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:00 – 14:30
Telefon za informacije: 010/305-511

Joomla templates by Joomlashine