Potrebna dokumentacija:

- Zahtev za izdavanje
- Dokaz o srodstvu (izvodi iz matičnih knjiga rođenih i venčanih, za lica koja nisu rođena na teritoriji opštine Pirot)
- Fotokopija lične karte ili uverenje o prebivalištu Policijske uprave  Pirot
-Za penzionere: Potvrda Fonda PIO o ukupno isplaćenoj penziji za prethodnu godinu, odnosno dokaz da nije korisnik penzije
- Za zaposlene: Potvrda poslodavca o ukupno isplaćenoj zaradi za prethodnu godinu
- Za nezaposlene: Potvrda Tržišta rada da je lice nezaposleno
- Za decu: Potvrda o redovnom školovanju
- Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke zahteva:  Info pult Opštinskog uslužnog centra ili preuzmite ovde PDF

Republička administrativna taksa: 580,00 dinara                 
Uplatni račun: 840-742221843-57
Poziv na broj: 97-55-079
Pravna lica (imaoc PIB-a) 97 kont.br.079 + br. PIB-a

Opštinska naknada: 320,00 dinara                 
Uplatni račun: 840-742251843-73
Poziv na broj: 97-55-079
Pravna lica (imaoc PIB-a) 97 kont.br.079 + br. Pib-a 

Mesto predaje dokumentacije i rešavanja predmeta: kancelarija broj 10

Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:00 - 14:30

Telefon za informacije: 010/305-510

Joomla templates by Joomlashine