Gradska naknada

Žiro račun: 840-742241843-03
Primalac: Gradska uprava Pirot
Poziv na broj:
- fizička lica: 97-55-079
- pravna lica: 97 kont.br.079 + br.PIB-a

 

PDR - Tigar Tyres
 
  Tekst
  Izmena
  Izmena i dopuna
PDR - Kitka
 
  Tekst
  Namena površina
PGR - Deponija
 
  Tekst
  Namena površina

PGR Zavojsko jezero - nacrt plana - javni uvid od 08.02.2021

do 09.03.2021 godine

 
  Javni uvid
PGR - Poljska Ržana
 
  Tekst
  Namena površina
Poslovna infrastruktura - deo logističkog centra
 
  Tekst
  Namena površina
Prostorni plan Grada Pirota  
  Oglas
  Granice plana sa namenom
  Javni uvid prostorni plan Pirot
Plan generalne regulacije "Zavojsko jezero"  
  Oglas
  Tekst
  Preliminarna namena površina
Otvoreni bazen  
  Urbanistički projekat
Odluke    
  Odluka o doprinosu za uređenje gradskog zemljišta - 2015.
 

Odluka o izmenama i dopunama odluke o visini naknada za

usluge koje pruža Gradska uprava Grada Pirota

 

Zahtev za izdavanje informacije o lokaciji

 

Dopuna naknade za izdavanje lokacijskih uslova

  Izdati lokacijski uslovi
  Registar - Izdate građevinske dozvole
  Registar - Upotrebne dozvole
  Registar - Rešenja po članu 145
  Registar ozakonjenja

Planska dokumentacija

 
  1. Prostorni plan grada Pirota
   2. Generalni urbanistički plan
   3. Plan generalne regulacije PIROT-CENTAR
   4. Plan generalne regulacije PIROT-JUG
   5. Plan generalne regulacije PIROT-NIŠAVSKA DOLINA
   6. Plan generalne regulacije  PIROT-ZAPAD
   7. Plan generalne regulacije PIROT-ISTOK 1
   8. Plan generalne regulacije PIROT-ISTOK 2
   9. Plan generalne regulacije PIROT-SEVER
   10. Plan generalne regulacije IZVOR-SV. JOVAN
   11. Plan detaljne regulacije LOGISTIČKI CENTAR
   12. Plan detaljne regulacije TIGAR TYRES
   13. Plan detaljne regulacije REGIONALNA SANITARNA DEPONIJA
   14. Plan detaljne regulacije KALE
   15. Plan detaljne regulacije BABIN ZUB - REKITSKA GORA
 Zaključci o odbacivanju
Program popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji Grada Pirota
Joomla templates by Joomlashine