Potrebna dokumentacija:

• zahtev u slobodnoj formi
• za nevestu i ženika - izvod iz matične knjige rođenih, ukoliko su rođeni van teritorije opštine Pirot, uverenje o državljanstvu, ukoliko je činjenica državljanstva upisana van teritorija opštine Pirot i fotokopije važećih ličnih karata;
• za sklapanje braka stranog državljanina: - izvod iz matične knjige rođenih (na internacionalnom obrascu ili na stranom obrascu overenom «Apostille» pečatom i prevedenom na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača, ili na stranom obrascu prevedenom na srpskom jeziku, od strane ovlašćenog sudskog tumača, ukoliko sa stranom državom imamo zaključen dvostrani ugovor), uverenje o slobodnom bračnom stanju (overenom «Apostille» pečatom i prevedenom na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača), overena fotokopija pasoša, ukoliko lice ne razume srpski jezik obavezno je prisustvo sudskog tumača;
• punomoćje za sklapanje braka mora biti propisno overeno i izdato samo radi sklapanja braka, a treba da sadrži lične podatke o vlastodavcu, punomoćniku i budućem supružniku koji će prisustvovati sklapanju braka, kao i koje prezime uzima vlastodavac prilikom sklapanja braka (punomoćje važi 90. dana od dana overavanja), fotokopija lične karte za punomoćnika i
• dokaz o sprečenosti ženika ili neveste da prisustvuju lično sklapanju braka.

Republička administrativna taksa: 720,00 dinara                  
Uplatni račun: 840-742251843-73
Poziv na broj: 97-55-079
Pravna lica (imaoc PIB-a) 97 kont.br.079 + br. PIB-a

Joomla templates by Joomlashine