Potrebna dokumentacija:

• zahtev;
• kopija važeće lične karte podnosioca zahteva;
• lična karta ili kopija lične karte umrlog;
• potvrda o smrti izdata od strane lekara koji je utvrdio smrt;
• izvod iz matične knjige rođenih, za umrlog/lu, ukoliko je rođen, van teritorije opštine Pirot;
• izvod iz matične knjige venčanih, za umrlog/lu, ukoliko je sklopio/la brak, van teritorije opštine Pirot i
• po potrebi i druge dokaze.

Mesto predaje dokumentacije i rešavanja predmeta: kancelarija br 5.
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:00 - 14:30

Telefon za informacije: 010/305-505

Republička administrativna taksa: 720,00 dinara                 
Uplatni račun: 840-742251843-73
Poziv na broj: 97-55-079
Pravna lica (imaoc PIB-a) 97 kont.br.079 + br. PIB-a

Opštinska naknada: 360,00 dinara                
Uplatni račun: 840-742251843-73
Poziv na broj: 97-55-079
Pravna lica (imaoc PIB-a) 97 kont.br.079 + br. PIB-a

Joomla templates by Joomlashine