Potrebna dokumentacija:
Za promenu ličnog imena, imena ili prezimena:
• zahtev u slobodnoj formi (mogu podneti samo lica koja imaju prebivalište na teritoriji opštine Pirot, u momentu podnošenja zahteva, starija od 15. godina života);
• kopija važeće lične karte podnosioca zahteva;
• izvod iz matične knjige rođenih, ukoliko je podnosilac zahteva rođen/na, van teritorije opštine Pirot;
• izvod iz matične knjige venčanih, ukoliko je podnosilac zahteva, sklopio/la brak, van teritorije opštine Pirot;
• uverenje o državljanstvu, ukoliko je podnosilac zahteva, upisan u evidencije državljana, van teritorije opštine Pirot;
• presudu o prestanku braka (razvodom ili poništenjem), snabdevevenu klauzulom pravnosnažnosti) i
• po potrebi druge dokaze.

Mesto predaje dokumentacije i rešavanja predmeta: kancelarija br 5.
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:00 - 14:30

Telefon za informacije: 010/305-505

Republička administrativna taksa: 720,00 dinara                
Uplatni račun: 840-742251843-73
Poziv na broj: 97-55-079
Pravna lica (imaoc PIB-a) 97 kont.br.079 + br. PIB-a

Opštinska naknada: 3150,00 dinara                  
Uplatni račun: 840-742251843-73
Poziv na broj: 97-55-079
Pravna lica (imaoc PIB-a) 97 kont.br.079 + br. PIB-a 

Za promenu ličnog imena, imena ili prezimena maloletnog lica:
• zahtev u slobodnoj formi jednog od roditelja;
• saglasnost drugog roditelja sa promenu;
• kopija važećih ličnih karata za roditelje deteta;
• saglasnost deteta, sa promenom ukoliko je starije od 10. godina;
• izvod iz matične knjige rođenih, za dete, ukoliko je rođeno, van teritorije opštine Pirot;
• izvod iz matične knjige rođenih, za roditelje deteta, ukoliko su rođeni, van teritorije opštine Pirot;
• uverenje o državljanstvu, za roditelje deteta, ukoliko su upisani u evidencije državljana, van teritorije opštine Pirot;
• presudu o utvrđivanju očinstva/materinstva ili odluka o zasnivanju ili prestanku usvojenja, snabdevenih klauzulom pravnosnažnosti i
• po potrebi druge dokaze.

Mesto predaje dokumentacije i rešavanja predmeta: kancelarija br 5.
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07:00 - 14:30

Telefon za informacije: 010/305-505

Republička administrativna taksa: 720,00 dinara                 
Uplatni račun: 840-742251843-73
Poziv na broj: 97-55-079
Pravna lica (imaoc PIB-a) 97 kont.br.079 + br. PIB-a

Opštinska naknada: 3150,00 dinara                
Uplatni račun: 840-742251843-73
Poziv na broj: 97-55-079
Pravna lica (imaoc PIB-a) 97 kont.br.079 + br. PIB-a

Joomla templates by Joomlashine