Grad Pirot je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj građani ostvaruju lokalnu samoupravu. Sedište Gradske uprave je u Pirotu. Grad Pirot ima svojstvo pravnog lica i predstavlja je Gradonačelnik. Grad Pirot vrši poslove utvrđene Ustavom i Zakonom o lokalnoj samoupravi, poslove koji su lokalnoj samoupravi povereni iz okvira prava i dužnosti Republike, kao i druge poslove utvrđene Statutom.

Organi Grada Pirota su: Skupština Grada, Gradonačelnik, Gradsko veće i Gradska uprava. Rad organa Grada je javan.
Oblici neposrednog učešća građana u ostvarivanju lokalne samouprave su: građanska inicijativa, zbor građana i referendum.

Grad ima budžet u kome se iskazuju svi prihodi i rashodi Grada. Grad samostalno raspolaže svojim prihodima.

O upotrebi budžetskih sredstava Grada odlučuje Skupština Grada. Naredbodavac za izvršenje budžeta je Gradonačelnik, odnosno lice koje on ovlasti.
Sednica Gradske Skupštine saziva se po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.

Gradska Skupština ima 56 odbornika. Građani biraju odbornike na osnovu slobodnog, opšteg, jednakog i neposrednog izbornog prava, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom. Odbornici se biraju na četiri godine.

Grad Pirot ima svoje simbole i praznike.

Praznici Grada Pirota su utvrđeni Statutom Grada, i to su sledeći značajni datumi:

  • 28. avgust - Slava Grada - Uspenije Presvete Bogorodice, Velika Gospojina
  • 8. septembar - Dan oslobođenja Pirota od fašističke okupacije
  • 28. decembar - Dan Pirota, Dan oslobođenja Pirota od Turaka 1877.g. (po starom kalendaru 16. decembar 1877.g.)

Statutom Grada Pirota  ustanovljena su i  javna priznanja i nagrade opštine: :

- zvanje počasnog građanina Grada
- zvanje zaslužnog građanina Grada
- nagrade u vidu medalja i plaketa
- posebna priznanja

Vrste javnih priznanja, postupak i način njihove dodele uređuju se posebnom odlukom Skupštine Grada.

Joomla templates by Joomlashine