Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Потребна документација:
- Захтев за издавање Уверења о слободном брачном стању
- Уверење о пребивалишту (издаје Полицијска управа општине Пирот) или фотокопија важеће личне карте

- Извод из матичне књиге рођених, ако је лице рођено ван територије општине Пирот
- За разведене: Извод из матичне књиге венчаних, са забелешком о разводу брака, ако развод није спроведен у МКР
- За удовце: Извод из матичне књиге умрлих за брачног друга,
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Инфо пулт Општинског  услужног центра или преузмите овде ПДФ

Напомене везане за документацију:
Документа се предају у оригиналу.
У случају да се не тражи лично, обавезно је оверено пуномоћје и копија личне карте подносиоца захтева. Пуномоћје није потребно ако захтев подноси родитељ за дете и обрнуто.

Републичка административна такса:  1080,00 динара                 
Уплатни рачун:
  840-742221843-57
Позив на број: 97-55-079

Правна лица (имаоц ПИБ-а) 97 конт.бр. 079 + бр. ПИБ-а

Општинска накнада: 320,00 динара                  
Уплатни рачун:  840-742251843-73
Позив на број: 97-55-079

Правна лица (имаоц ПИБ-а) 97 конт.бр.079 + бр. ПИБ-а

Место решавања предмета: Канцеларија бр. 10.

Радно време са странкама: радним даном 07:00-14:30

Телефон за информације: 010/ 305-510

Напомене:
Уверење се издаје по месту уписа у МК рођених или по месту пребивалишта уз достављену потребну документацију.

Joomla templates by Joomlashine