Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Потребна документација:

• захтев у слободној форми
• за невесту и женика - извод из матичне књиге рођених, уколико су рођени ван територије општине Пирот, уверење о држављанству, уколико је чињеница држављанства уписана ван територија општине Пирот и фотокопије важећих личних карата;
• за склапање брака страног држављанина: - извод из матичне књиге рођених (на интернационалном обрасцу или на страном обрасцу овереном «Apostille» печатом и преведеном на српски језик од стране овлашћеног судског тумача, или на страном обрасцу преведеном на српском језику, од стране овлашћеног судског тумача, уколико са страном државом имамо закључен двострани уговор), уверење о слободном брачном стању (овереном «Apostille» печатом и преведеном на српски језик од стране овлашћеног судског тумача), оверена фотокопија пасоша, уколико лице не разуме српски језик обавезно је присуство судског тумача;
• пуномоћје за склапање брака мора бити прописно оверено и издато само ради склапања брака, а треба да садржи личне податке о властодавцу, пуномоћнику и будућем супружнику који ће присуствовати склапању брака, као и које презиме узима властодавац приликом склапања брака (пуномоћје важи 90. дана од дана оверавања), фотокопија личне карте за пуномоћника и
• доказ о спречености женика или невесте да присуствују лично склапању брака.

Републичка административна такса: 720,00 динара                  
Уплатни рачун: 840-742251843-73
Позив на број: 97-55-079
Правна лица (имаоц ПИБ-а) 97 конт.бр.079 + бр. ПИБ-а

Joomla templates by Joomlashine