Сертификована општина са повољним пословним окружењем

Добродошли

 

Поштовани суграђани,

добродошли на интернет портал града Пирота. Позивамо Вас да узмете активно учешће у раду локалних органа града Пирота тиме што ћете изнети своје сугестије и предлоге. Опширније

 мр Владан Васић, градоначелник Пирота

ЗИП Центар за младе и Град Пирот расписали су јавни позив за спровођење обука за дефицитарна занимања. Позив је намењен послодавцима који имају потребу за запосленима дефицитарних занимања и имају могућности да спроведу обуку. Укупно је за ове намене предвиђено 1.5 милиона динара, јавни позив је расписан 19. маја и трајаће до краја године, односно до утрошка средстава. Комисија ће заседати једном месечно, по потреби и чешће,  како би анализирала све пристигле пријаве. Пријавни образац можете преузети ОВДЕ.   

На основу члана 59.Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15,113/17- др.закон и 113/17 и 49/21), а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Града Пирота за период 2021. до 2023. године, усвојеним на седници Скупштине Града Пирота дана 23.04.2021.године, Споразума о међусобној сарадњи на реализацији обука за дефицитарна занимања на тржишту рада – обуке на радном месту за 2022. годину, закљученим између Града Пирота и ЗИП центра за младе-бизнис инкубатора д.о.о. Пирот, дана 09.05.2022. године

ЗИП ЦЕНТАР ЗА МЛАДЕ-БИЗНИС ИНКУБАТОР ДОО У САРАДЊИ СА ГРАДОМ ПИРОТОМ Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ ОБУКЕ ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА НА ТРЖИШТУ РАДА – ОБУКЕ НА РАДНОМ МЕСТУ У 2022. ГОДИНИ

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Основна сврха Позива за послодавце, који се финансира у 2022. години из буџета града Пирота, је да обезбеди техничку и финансијску помоћ послодавцима који имају потребу за квалификованом радном снагом, кроз обезбеђивање могућности за похађање обука на радном месту, нарочито лицима који се се суочавају са тешкоћама на тржишту рада.

Овај Позив намењен је сваком послодавцу са територије града Пирота који може обезбедити пристојне услове за обучавање и рад, како би се креирале шансе за одрживо запослење.

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ?

Послодавци који желе да се пријаве потребно је да задовољавају следеће административне критеријуме:

 • да су регистровани као правна лица или предузетници који активно обављају привредну активност за коју су регистровани (без обзира да ли припадају јавном или приватном сектору);
 • да су били регистровани најмање 12 месеца пре датума пријављивања;
 • да у последњих шест месеци нису били дуже од 30 дана непрекидно евидентирани у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
 • да имају најмање 1 запосленог са пуним радним временом у тренутку пријављивања на позив, а уколико се на позив пријављује предузетник није потребно имати додатно једног запосленог радника;
 • да се не баве активностима у вези са играма на срећу, производњом и прометом оружја и/или подршком политичких активности.
 • Поред тога, послодавци који желе да се пријаве је потребно да:
 • имају исказану потребу за новим радницима;
 • имају могућност да обезбеде обуку на радном месту у својим просторијама(просторне и људске капацитете);
 • издвоје време и осигурају присутност својих искусних радника у сврху израде програма обуке – курикулума;
 • именују компетентне менторе у компанији и да издвоје довољно времена за обуку ментора.

КОРИСТИ ЗА ОДАБРАНЕ ПОСЛОДАВЦЕ

 • Бесплатна стручна подршка у проналажењу и предселекцији одговарајућих полазника обуке у оквиру групе потенцијалних кандидата;
 • Бесплатна обука инструктора у компанији (ментора);
 • Бесплатна стручна подршка у развоју програма обуке – курикулума;
 • Накнада дела трошкова програма обуке, као што су трошкови администрације, зарада /накнада зараде полазника обуке, заштитне одеће, додатне заштитне опреме и осталих обавезних мера заштите у вези са вирусом КОВИД-19, ангажовања ментора, материјала за практични део обуке, и (где постоји потреба) улазног санитарног прегледа и додатног осигурања полазник

ЗАХТЕВИ ЗА ОДАБРАНЕ ПОСЛОДАВЦЕ

 • Да изврше финалну селекцију полазника обуке, на основу предселекције коју изврши ЗИП центар;
 • Да обезбеде суфинансирање у прописаном износу;
 • Да координарају и спроводе програм обуке на радном месту у својим просторијама у складу са одобреним курикулумом;
 • Да склопе и примењују уговоре са полазницима за време трајања програма обуке(са припадајућим порезима и доприносима) у складу са свим важећим законским одредбама и прописима који се тичу рада,запошљавања и безбедности и здравља на раду, као и свим другим прописима који се односе на одређена занимања и/или
 • категорије полазника обуке, уз напомену да није прихватљиво ангажовање
 • полазника обуке посредством агенција за привремено запошљавање;
 • Да обезбеде редовну месечну исплату зарада / накнада зарада полазницима обуке преко њихових банковних рачуна;
 • Да изврше одговарајућу замену кандидата уколико, из било ког разлога, кандидат који је почео са обуком, није у могућности да је настави или не испуњава задате услове и захтеве послодавца, а све у првом месецу трајања обуке. Уколико је обука у другом месецу реализације није потребно извршити замену кандидата, али ће се износ подршке послодавцу умањити сразмерно промени;
 • Да обезбеде услове за спровођење финалне процене стечених компетенција полазника обуке;
 • Да понуде запослење свим полазницима обуке који задовољавају критеријуме послодавца;
 • Да редовно извештавају и благовремено информишу о свим променама од значаја за спровођење пројекта и достављају информације потребне за праћење и евалуацију програма обуке.

БУЏЕТ ПРОГРАМА И ПРАВИЛА СУФИНАНСИРАЊА

Укупан износ средстава опредељених за овај Позив је 1.500.000.000 РСД.

Кофинансирање од стране послодавца је обавезно а износи минимум 15.000,00 РСД по полазнику.

Вредност програма обуке за сваког послодавца биће представљена у заједнички финансираном програмском буџету који ће обухватати следеће делове:

Део А:

→ Зараде/накнаде за полазнике обука за време трајања програма обуке у минималном бруто износу од 30.000 РСД месечно по особи (трајање обуке је два месеца )- финансира Град;

→ (према потреби) Улазни санитарни санитарни преглед преглед за полазнике обука- допринос компаније;

→ (према потреби) Додатно осигурање полазника обуке- допринос компаније; Допринос компаније мора бити минимум 15.000,00 рсд по полазнику у Делу А буџета Део Б

→ Допринос реализацији програма обуке по полазнику 20.000,00 рсд – финансира Град Пирот

Како би стекао право да прими допринос по полазнику послодавац треба да обезбеди следеће услове у току имплементације програма:

 • заштитна опрема у довољној количини и/или одговарајућа униформа за полазнике за време трајања програма обуке;
 • потребна опрема и материјал за обуку;
 • енергија, машински радни часови, алати у складу са одобреним програмом обуке;
 • ангажовани ментори у компанији за рад са полазницима;
 • обезбеђени одговарајући услови обуке у просторијама послодавца у складу са прописима који се односе на безбедност и здравље на раду.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

 • Уколико одабрани послодавац у току реализације обуке одустане од даљег спровођења програма, извршиће се умањење износа подршке послодавцу сразмерно времену трајања обуке. Уколико након тога расположива средства то дозвољавају могуће је укључити у програм новог послодавца.
 • Уколико је послодавац већ учествовао у претходном програму Обука на радном месту може да се пријави и на овај позив уколико је запослио минимум 50 % кандидата који су били на обуци у тој компанији.

ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЉИВАЊА

Обавезна документација за пријаву на конкурс:

 • Пријавни образац
 • Фотографије радних места
 • Радна биографију ментора
 • Извод из Кросо базе или одговарајући документ који доказује број запослених-доказ о броју запослених радника. Документација за пријаву на конкурс подноси се лично у Зип центру –бизнис инкубатору доо на адреси Таковска 24, Анекс спортске дворане Кеј –први спрат, непосредно или путем поште или на мејл зипцентар@гмаил.цом

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Овај Позив за послодавце биће отворен до утрошка средстава, почев од 19.05.2022. год., а најкасније до 31.12.2022. год.

Комисија ће заседати минимум једном месечно, а по потреби и чешће.

ЕВАЛУАЦИЈА ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА

За потребе евалуације пријава биће формирана комисија од 3 члана и то 2 представника ЗИП центра и 1 представник Града Пирота (КЛЕР).

Комисија ће доносити одлуку на основу сагледавања следећих критеријума: 1. Административна провера испуњености услова

2. Процена квалитета пријава на основу:

 • уочених услови рада;
 • могућности инклузије;
 • могућност запошљавања након обуке;
 • потенцијала сектора за раст;
 • усклађености са правцима развоја Града;
 • свеопштег утиска.

Одлука о избору компанија ће бити донета најкасније 10 дана од заседања комисија

Прилог 1: Пријавни образац

Извор: Пиротске вести

План развоја Града Пирота 2021–2028.

Joint cross border initiatives for creation of eco frendly region

Tender Dossier - DOWNLOAD

Corrigendum No.1

Question and answers

Унапређење пословне климе у Србији

Спортске активности за младе-будућност за све у прекограничном региону

Огласна табла

 

Електронско подношење захтева

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Кодекс понашања службеника и намештеника Града Пирота

Joomla templates by Joomlashine