Opštinska uprava je obrazovana kao jedinstveni organ.
Opštinskom upravom kao jedinstvenim organom rukovodi načelnik Opštinske uprave.
Načelnika Opštinske uprave postavlja Opštinsko veće na osnovu javnog oglasa, na 5 godina.
Načelnik Opštinske uprave Pirot je Živković Dejan, diplomirani pravnik.

Nadležnost Opštinske  uprave:

1.    priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština opštine, Predsednik opštine i Opštinsko veće;
2.    izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, Predsednika opštine i Opštinskog veća;
3.    rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
4.    obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;
5.    izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštine;
6.    obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine, Predsednik opštine i Opštinsko veće;

Javni beležnik

Javni beležnik

Đorđe Petrović
Predraga Boškovića 11 lok. br.4
Telefon: +381 (0)10 310 045
Joomla templates by Joomlashine