Opština Pirot je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj građani ostvaruju lokalnu samoupravu. Sedište opštine je u Pirotu. Opština Pirot ima svojstvo pravnog lica i predstavlja je predsednik opštine. Opština Pirot vrši poslove utvrđene Ustavom i Zakonom o lokalnoj samoupravi, poslove koji su opštini povereni iz okvira prava i dužnosti Republike, kao i druge poslove utvrđene Statutom.

Organi opštine Pirot su: Skupština opštine, Predsednik opštine, Opštinsko veće i Opštinska uprava.  Rad organa opštine je javan.
Oblici neposrednog učešća građana u ostvarivanju lokalne samouprave su: građanska inicijativa, zbor građana i referendum.

Opština ima budžet u kome se iskazuju svi prihodi i rashodi opštine.Opština samostalno raspolaže svojim prihodima.

O upotrebi budžetskih sredstava opštine odlučuje Skupština opštine. Naredbodavac za izvršenje budžeta je predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti.
Sednica Skupštine opštine saziva se po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.

Skupština opštine ima 56 odbornika. Građani biraju odbornike na osnovu slobodnog, opšteg, jednakog i neposrednog izbornog prava, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom. Odbornici se biraju na četiri godine.

Opština ima svoje simbole i praznike.

Praznici opštine Pirot su utvrđeni Statutom opštine, i to su sledeći značajni datumi:

  • 28.avgust - Slava opštine - Uspenije Presvete Bogorodice, Velika Gospojina
  • 8. septembar - Dan oslobođenja Pirota od fašističke okupacije
  • 28. decembar - Dan Pirota, Dan oslobođenja Pirota od Turaka 1877.g. (po starom kalendaru 16. decembar 1877.g.)

Statutom Opštine Pirot  ustanovljena su i  javna priznanja i nagrade opštine: :

- zvanje počasnog građanina opštine
- zvanje zaslužnog građanina opštine
- nagrade u vidu medalja i plaketa
- posebna priznanja

Vrste javnih priznanja, postupak i način njihove dodele uređuju se posebnom odlukom Skupštine opštine.

Javni beležnik

Javni beležnik

Đorđe Petrović
Srpskih vladara 118
Telefon: +381 (0)10 310 045
Mobilni: +381 (0)66 310 045
e-pošta: jbeleznikpetrovic@gmail.com
Joomla templates by Joomlashine